Algemene Voorwaarden Web development Lead Me B.V.

1 Definities

1.1 Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Lead Me B.V.
1.2 Lead Me: Lead Me B.V.,statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer 70793816, handelend onder de naam
Lead Me B.V.
1.3 Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten en/of Diensten
afneemt van Lead Me B.V., dan wel met wieLead Me B.V. een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
1.4 Overeenkomst: Iedere Overeenkomst ter zake de verkopen/of levering van Producten of
Diensten door Lead Me B.V., waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.
1.5 Diensten: De aanneming van werk, onderhoud, ontwikkeling van programmatuur en
websites en integraties. Implementatie advies en uitvoering omtrent zoekmachine
marketingcampagnes, domeinnaamregistratie, e-mail hosting en aanverwante zaken.
1.6 Producten: Alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
1.7. Schriftelijk: Alle vormen van schriftelijke communicatie, waaronder vallend elektronische
communicatievormen, met uitzondering van tekstberichten via mobiele telefonie.

2 Identiteit van de ondernemer

Lead Me B.V.
Joop Geesinkweg 901, 1114 AB Amsterdam
Telefoonnummer: 088-1881266
E-mail: info@leadmeup.nl
KvK-nummer: 70793816
BTW-identificatienummer: NL858462084B01

3 Toepasselijkheid/ Algemeen

3.1: Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij
Lead Me B.V.
Producten en/of Diensten van welke aard ook aan Klant levert. Afwijking op
deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn
overeengekomen.
3.2: Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant en/of
leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de
Overeenkomst.
3.3: Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden en/of Overeenkomst nietig zijn of
niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden en/of
Overeenkomst nog van kracht blijven.

4 Aanbiedingen en totstandkoming

4.1: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Aanbiedingen vanuit Lead Me B.V. hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.
4.2: Elke aanbieding is gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door
Lead Me B.V. onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
4.3: Door Lead Me B.V. verstrekte prijslijsten, uitingen op haar website, brochures, drukwerken en dergelijk zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als aanbieding of offerte.
4.4: Een Overeenkomst komt slechts tot stand voor zover
Lead Me B.V. een order van Klant Schriftelijk aanvaardt, indien Lead Me, uitvoering aan een order geeft en wanneer Lead Me B.V. een factuur voor de order heeft verzonden aan Klant.

5 Prijs en betaling

5.1: Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
5.2: Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst.
5.3: Lead Me B.V. is in alle gevallen gerechtigd om de overeengekomen prijzen en tarieven
door middel van Schriftelijke kennisgeving aan Klant aan te passen voor de prestaties die
zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze
Schriftelijke kennisgeving ligt.
5.4: Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de
factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen
veertien (14) dagen na factuurdatum betalen. Het recht op verrekening is uitgesloten voor
Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5.5: Alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Lead Me B.V. als gevolg
van de niet- of niet tijdige nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen moet
maken, zijn voor rekening van Klant. Deze kosten zijn conform de Wet Incasso Kosten en
onderliggende besluiten.

6 Medewerking Klant

6.1: Vanwege de aard van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Klant zijn medewerking
verleent aan het uitvoeren van de Overeenkomst, waartoe Klant aan Lead Me B.V. steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen zal verschaffen.
6.2: Indien is overeengekomen dat Klant data op informatiedragers ter beschikking zal
stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke
specificaties.
6.3: Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Lead Me B.V. staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Lead Me B.V. het recht tot opschorting van de Overeenkomst en heeft Lead Me B.V. het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Tevens heeft Lead Me B.V. het recht de website naar eigen inzicht op te leveren indien de Klant verzuimt aan haar bovenvermelde verplichten te voldoen.

7 Leveringstermijnen

7.1: Alle door Lead Me B.V. genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Lead Me B.V. bekend waren, zijn slechts indicatief en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden.

8 Gebruik, intellectueel eigendomen privacy

8.1: De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de inhoud van de uitingen
die op de website, het domein of in advertenties gedaan worden. Dit artikel is tevens van
toepassing indien de inhoud van de website door medewerkers van
Lead Me B.V. zijn herschreven in het kader van een betere vindbaarheid door zoekmachines of andere redenen.
8.2: Bij herhaaldelijke (gegronde en aantoonbare) klachten over de door Klant aangeboden informatie is Lead Me B.V. gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
8.3: Lead Me B.V. is onder geen beding aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en uitingen op de door Lead Me B.V. ontwikkelde website of andere uitingen van Klant. Iedere aansprakelijkheid hieromtrent wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
8.4: Het intellectuele eigendom van de programmatuur van de website is en blijft eigendom
van Lead Me B.V. Het auteursrecht van de uitingen op de website of in advertenties berusten bij de Klant.
8.5: Lead Me B.V. verleent Klant slechts een niet-exclusief recht tot het gebruik van de programmatuur van de website. Het gebruiksrecht dat door Lead Me B.V. aan de Klant
wordt verleend, omvat uitsluitend het recht om de programmatuur te laden, in beeld te
brengen of fouten in de programmatuur te verbeteren. Het is voor Klant niet toegestaan het
gebruiksrecht over te dragen aan een derden.
8.6: Klant is ermee bekend dat de geleverde Producten en/of Diensten vertrouwelijke
informatie en bedrijfsgeheimen van Lead Me B.V., bevatten en Klant verbindt zich deze geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruikte geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.
8.7: Klantinformatie wordt door Lead Me B.V. slechts gebruik tin het kader van haar bedrijfsvoering en wordt niet verkocht aan derden.

9 Aansprakelijkheid, opschorting en ontbinding

9.1: Indien één der partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van
zijn verplichting(en) uit een Overeenkomst ten aanzien waarvan geen fatale termijn geldt,
zal de andere partij hem deswege Schriftelijk in gebreke stellen.
9.2: De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is jegens
de wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van de door de wederpartij geleden directe
schade. De totale aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag
van de voor de overeenkomst bedongen prijs en bedraagt nooit meer dan € 1500,-.
9.3: Aansprakelijkheid van Lead Me B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, indien de
website van Klant niet beschikbaar is.
9.4: Indien nakoming door één der partijen van een opeisbare verplichting blijvend
onmogelijk wordt, mogen partijen de Overeenkomst Schriftelijk ontbinden.
9.5: Indien nakoming door één der partijen van een opeisbare verplichting tijdelijk uitblijft of
onmogelijk is, mogen partijen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
opschorten. Lead Me B.V. is daarbij tevens nadrukkelijk niet gehouden om in dergelijke
gevallen vergoedingen te betalen voor de door Klant aangehouden domeinnamen.

10 Duur en uitvoering van Overeenkomst.

10.1: Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig
verlenen van Diensten, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen
overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
10.2: De duur van de Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de
oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Klant of Lead Me B.V. de Overeenkomst Schriftelijk
beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de
betreffende periode. Tussentijdse opzegging is mogelijk indien dit uitdrukkelijk is
overeengekomen in de Overeenkomst.
10.3: Indien de Dienst (mede)strekt tot implementatie, advies en uitvoering van zoekmachine
marketingcampagnes, verleent Klant aan Lead Me B.V. een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Lead Me B.V. noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de zoekmachine marketingcampagnes.
10.4: Lead Me B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimaal resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Lead Me B.V. over mogelijke resultaten in het kader van zoekmachine
marketingcampagnes zijn indicatief. Klant kan aan deze mededelingen geen rechten
ontlenen.
10.5: Klant dient zicht te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en
redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders
worden gesteld. Lead Me B.V. is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding
van deze voorschriften aan de zijde van de opdrachtgever.
10.6: Indien Lead Me B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de
Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan Lead Me B.V. worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Lead Me B.V.

11 Hosting en aanverwante diensten

11.1: Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte
van door Klant aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van domeinnaamregistratie,
IP-adresregistratie, webhosting of e- maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
11.2: Klant onthoudt zich ervan overige gebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan
de servers. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Lead Me B.V., overige Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
11.3: Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals
vastgelegd in RFC1855( ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
11.4: Lead Me B.V. kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum Lead Me B.V. bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen,
opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of
dataverkeer is bereikt.
11.5: Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of
het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Klant.
11.6: Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn
afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de
desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een
domeinnaam en/ of IP-adres. Lead Me B.V. vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
11.7: Klant kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Lead Me B.V., waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
11.8: Lead Me B.V. is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en)
op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt
aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Lead Me B.V.
11.9: Indien Lead Me B.V. een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Klant, zal Lead Me B.V. -medewerking verlenen aan verzoeken van Klant tot verhuizing,
overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
11.10:
Lead Me B.V. zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Lead Me B.V. opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.
11.11: Lead Me B.V. zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Lead Me B.V. is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s).
11.12: Indien naar het oordeel van Lead Me B.V. een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Lead Me B.V. of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, is Lead Me B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1: Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen
partijen of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen zijn onderworpen aan het
oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.
12.2: Op alle overeenkomsten en bijbehorende voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
12.3: De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten